Đối với Đơn vị Quản lý tài sản
Đáp ứng 100% quy trình và nghiệp vụ quản lý tài sản công cho đơn vị cấp dưới.
Đối với Đơn vị Chủ quản, Tài chính
Đơn vị Chủ quản – Cơ quan Tài chính quản lý đơn vị cấp dưới.
Mua sắm, trang cấp
Lập kế hoạch mua sắm, đề nghị trang cấp tài sản
Gửi trực tuyến lên cấp trên
Theo dõi lịch sử đề xuất, xét duyệt kế hoạch mua sắm, trang cấp tài sản.
Quản lý thông tin
Cập nhật danh mục loại tài sản theo Thông tư 23/2023/TT-BTC và Nghị định 40/2020/NĐ-CP để đồng nhất danh mục loại tài sản trên MISA QLTS và phần mềm Quản lý tài sản công của Cục Công Sản
Quản lý tài sản bằng mã vạch, QR code, in mã vạch, mã QR code, thẻ tài sản hàng loạt
Quản lý, tra cứu thông tin tài sản theo bộ phận, tình trạng, nguồn, nguyên giá, nhóm: đất, nhà, ô tô, tài sản có giá trị trên/dưới 500 triệu
Theo dõi lịch sử biến động tài sản trong suốt quá trình sử dụng
Ghi tăng, ghi giảm
Tự động ghi tăng/giảm tài sản từ đề nghị trang cấp hoặc đề nghị xử lý
Tự động ghi tăng tài sản theo nhiều nguồn hình thành, hình thức mua sắm, nhận từ cấp trên, biếu tặng, tài trợ
Quản lý danh sách và tổng giá trị tài sản tăng/ giảm trong năm
Kiểm kê
Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê, tự động lập biên bản kiểm kê
Kiểm kê bằng mã vạch, tự động đối chiếu số liệu và điều chỉnh các tài sản chênh lệch
Xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong lúc kiểm kê (mất, hỏng, thừa, thiếu,..)
Hao mòn, khấu hao
Tự động tính hao mòn tất cả tài sản theo Thông tư
Quản lý tình hình hao mòn và tổng hao mòn tài sản trong 1 năm
Trích khấu hao cho tài sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Điều chuyển, đánh giá lại, bảo dưỡng, khai thác, thanh lý tài sản
Tự động ghi nhận các thay đổi về nguyên giá, gái trị còn lại, số năm sử dụng,… theo biên bản đánh giá lại
Lập kế hoạch điều chuyển, bảo dưỡng, theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng
Theo dõi chi tiết việc khai thác tài sản, theo dõi các khoản thu và xử lý các nguồn thu từ việc khai thác tài sản
Quản lý công cụ dụng cụ (CCDC)
Đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý danh sách, ghi tăng/giảm, điều chuyển, kiểm kê phân bổ
Quản lý, kiểm kê CCDC bằng mã vạch
Tự động gợi ý các tài sản cần chuyển đổi sang CCDC vì không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ theo Thông tư 23/2023/TT-BTC
Đầy đủ các báo cáo, sổ sách CCDC
Quản lý tài sản Hạ tầng đường bộ
Quản lý biến động tăng, giảm, kiểm kê, thay đổi thông tin, đánh giá lại
Tự động tính hao mòn
Đầy đủ báo cáo tuân thủ Thông tư 35/2022/TT-BTC
Quản lý thiết bị y tế, TSCĐ vô hình, đặc thù
Theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ vô hình, đặc thù theo quy định riêng
Quản lý danh sách, tình hình tăng/giảm thiết bị của ngành y tế
Đáp ứng báo cáo tổng hợp – chi tiết y cụ, dụng cụ của ngành y tế và tình hình tăng, giảm thiết bị y tế của đơn vị
Tài sản xác lập sở hữu toàn dân
Cho phép ghi nhận các quyết định xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản bị tịch thu, vô chủ,…
Cho phép ghi nhận các phương án xử lý tài sản xác lập đã được phê duyệt
Cho phép ghi nhận kết quả xử lý tài sản xác lập theo phương án xử lý
Cho phép theo dõi tình hình thu chi khi xử lý tài sản xác lập theo phương án xử lý
Hệ thống báo cáo
Báo cáo công khai, kê khai TSNN theo Thông tư 144/2017/TT-BTC, Thông tư 23/2023/TT-BTC;
Báo cáo tài sản, CCDC theo Thông tư 107/2017/TT-BTC;
Báo cáo tài sản hạ tầng đường bộ theo Thông tư 35/2022/TT-BTC;
Báo cáo thiết bị y tế, tài sản vô hình, đặc thù theo yêu cầu,…
Quản lý cấp dưới
Quản lý thông tin tài sản
Quản lý, phê duyệt việc đề xuất trang cấp/ mua sắm, sử dụng tài sản
Quản lý tình hình nộp báo cáo
Tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, địa phương
Tổng hợp Báo cáo công khai, kê khai TSNN theo Thông tư 144/2017/TT-BTC, Thông tư 23/2023/TT-BTC;
Tổng hợp Báo cáo tài sản, CCDC theo Thông tư 107/2017/TT-BTC;
Tổng hợp Báo cáo tài sản hạ tầng, đường bộ theo Thông tư 35/2022/TT-BTC
Tổng hợp Báo cáo thiết bị y tế, tài sản vô hình, đặc thù theo yêu cầu,..
Xem Mô tả chức năng chi tiết, tại đây