Tính năng nổi bật của MISA QLTS
 • Quản lý tài sản chi tiết
  Quản lý tài sản chi tiết
  Quản lý tài sản theo từng loại tài sản, theo phòng ban/bộ phận sử dụng. Cho phép điều chuyển tài sản giữa các bộ phận.
 • Quản lý đề nghị trang cấp
  Quản lý đề nghị trang cấp
  Cho phép đơn vị trực thuộc lập kế hoạch mua sắm tài sản và đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo…
 • Theo dõi tăng, giảm tài sản
  Theo dõi tăng, giảm tài sản
  Cho phép ghi tăng một hoặc nhiều tài sản, ghi tăng các tài sản từ đề nghị trang cấp được duyệt. Các tài sản ghi tăng được theo dõi chi tiết theo…
 • Đánh giá lại tài sản
  Đánh giá lại tài sản
  Cho phép ghi nhận các thay đổi về nguyên giá, giá trị còn lại, số năm sử dụng… của tài sản theo biên bản đánh giá lại hoặc quyết định của cơ…
 • Kiểm kê tài sản
  Kiểm kê tài sản
  Cho phép lập biên bản kiểm kê tài sản theo quy định kiểm kê của đơn vị. Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê tài sản.
 • Bảo dưỡng tài sản
  Bảo dưỡng tài sản
  Cho phép lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản. Theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng.
 • Theo dõi sử dụng tài sản
  Theo dõi sử dụng tài sản
  Cho phép theo dõi chi tiết việc sử dụng tài sản tại đơn vị: tài sản đã sử dụng bao nhiêu nguyên/nhiên liệu, phục vụ được bao nhiêu đơn vị,…
 • Theo dõi khai thác tài sản
  Theo dõi khai thác tài sản
  Cho phép theo dõi chi tiết khai thác tài sản tại đơn vị, theo dõi các khoản thu và sử lý các nguồn thu từ việc khai thác tài sản.
 • Quản lý công cụ dụng cụ
  Quản lý công cụ dụng cụ
  Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: quản lý danh sách, ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, kiểm kê, phân bổ CCDC.
 • QLTS loại Hạ Tầng đường bộ theo quy định Thông tư 178/2013/TT-BTC
  QLTS loại Hạ Tầng đường bộ theo quy định Thông tư 178/2013/TT-BTC
  Quản lý biến động tăng, giảm, tình hình kiểm kê, thay đổi thông tin và đánh giá lại tài sản loại Hạ Tầng đường bộ.
 • Kết nối và trao đổi dữ liệu
  Kết nối và trao đổi dữ liệu
  Kết nối, trao đổi dữ liệu TSCĐ với phần mềm kế toán. Kết nối, trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về tài sản Nhà nước.
 • Quản lý thiết bị y tế, TSCĐ vô hình, đặc thù
  Quản lý thiết bị y tế, TSCĐ vô hình, đặc thù
  Theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo danh mục loại tài sản riêng theo quy định của từng tỉnh.
 • Tự động tổng hợp báo cáo
  Tự động tổng hợp báo cáo
  Cho phép gửi, nhận, phê duyệt báo cáo trực tuyến qua internet.
  Tự động tổng hợp báo cáo tài sản toàn ngành…
MISA QLTS