MISA QLTS – Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quản Lý Tài Sản Công
anh
anh
01 Luật số 15/2017/QH14
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
02 Thông tư số 23/2023/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
03 Thông tư số 144/2017/TT-TBC
Hướng dẫn một số nội dung chi tiết của NĐ số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công
04 Thông tư số 107/2017/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
05 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
06 Thông tư 35/2022/TT-BTC
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định
Điểm ưu việt của MISA QLTS
Tính hao mòn, khấu hao theo Thông tư 23/2023/TT-BTC
Tự động gợi ý các tài sản cần chuyển đổi sang CCDC vì không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ theo Thông tư 23/2023/TT-BTC
Cập nhật danh mục loại tài sản theo Thông tư 23/2023/TT-BTC và Nghị định 40/2020/NĐ-CP để đồng nhất danh mục loại tài sản trên MISA QLTS và phần mềm Quản lý tài sản công của Cục Công Sản
Thay đổi cách tính khấu hao, hao mòn với các TSCĐ có thực hiện đánh giá lại theo Thông tư 23/2023/TT-BTC
anh
Quản lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân
Ghi nhận các quyết định xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản bị tịch thu, vô chủ,…
Ghi nhận các phương án xử lý tài sản xác lập đã được phê duyệt
Ghi nhận kết quả xử lý tài sản xác lập theo phương án xử lý
Theo dõi tình hình thu chi khi xử lý tài sản xác lập theo phương án xử lý
Quản lý hệ thống tài sản khác đa dạng
Đầy đủ nghiệp vụ, báo cáo Quản lý công cụ dụng cụ
Đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý tài sản Hạ tầng đường bộ theo Thông tư 35/2022/TT-BTC
Cho phép Quản lý Thiết bị y tế, TSCĐ vô hình, đặc thù theo quy định riêng của từng địa phương
anh
Quản lý tài sản qua ứng dụng Mobile
Kiểm kê nhanh chóng, thuận tiện qua tính năng quét mã vạch (QR/barcode)
Tức thời xem nhanh các chỉ số quản lý, điều hành về quản lý tài sản công
Nhắc nhở cấp dưới nộp báo cáo, nhắc việc giúp người dùng quản lý được công việc phải làm rõ ràng
anh
Hệ thống báo cáo đa dạng và linh hoạt
Báo cáo công khai, kê khai TSNN theo Thông tư 144/2017/TT-BTC, Thông tư 23/2023/TT-BTC;
Báo cáo tài sản, CCDC theo Thông tư 107/2017/TT-BTC;
Báo cáo tài sản hạ tầng, đường bộ theo Thông tư 35/2022/TT-BTC;
Báo cáo thiết bị y tế, tài sản vô hình, đặc thù theo yêu cầu,…
Phân tích tài sản đa chiều
Phân tích, thống kê tình hình tài sản dưới dạng biểu đồ trực quan, thông minh, đa chiều, theo nhu cầu quản trị
Phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: Nhóm; Loại; Hiện trạng; Xuất xứ; Phòng ban;…
anh
Linh hoạt kết nối nhiều hệ thống khác
Ứng dụng, kết nối máy in mã QR và mã vạch
Kết nối với phần mềm kế toán, tự động hạch toán
Tích hợp và ký số trực tiếp trên phần mềm
Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Quản Lý Tài Sản Công Toàn Địa Phương
Thống kê và tra cứu tài sản toàn địa phương
Quản lý mua sắm tập trung toàn địa phương
Tổng hợp số liệu báo cáo tài sản công toàn địa phương
Sẵn sàng kết nối dữ liệu tài sản công với Phần mềm Quản lý tài sản công (Bộ Tài chính)
Sẵn sàng kết nối dữ liệu về tài sản công tới Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh
anh
Mang lại nhiều lợi ích cho
Đơn vị Chủ quản – Cơ quan Tài chính
anh
Chính xác
Tự động hóa mọi quy trình nghiệp vụ giúp quản lý số liệu, báo cáo tài sản công chính xác nhất
anh
Nhanh chóng
Số hóa mọi quy trình nghiệp vụ: Mua sắm, quản lý sử dụng, đánh giá, kiểm kê, tính hao mòn tài sản giúp tiết kiệm 70% công sức thực hiện
anh
Chủ động
Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới mà không phụ thuộc vào thời gian nộp báo cáo của đơn vị trực thuộc
anh
Tức thời
Nắm bắt tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công cấp dưới mọi lúc, mọi nơi
Vì Sao nên chọn MISA QLTS?
anh