Mô hình triển khai Bộ, Ngành, Cơ quan TW
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLTS.VN cho các Bộ, Ngành, Cơ quan TW. Vụ Kế hoạch – Tài chính của các Bộ, Ngành, Cơ quan TW sẽ tổng hợp số liệu về tài sản của văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, Cơ quan TW.
Vụ kế hoạch – tài chính có thể theo dõi tài sản của các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho Cục công sản – Bộ Tài chính.
Mỗi đơn vị trực thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của ngành (VD: http://bonganh.qlts.vn) để quản lý tài sản của đơn vị, lập và gửi báo cáo cho Vụ Kế hoạch – Tài chính của Bộ, Ngành.
Mô hình triển khai Bộ, Ngành, Cơ quan TW
Mô hình triển khai toàn tỉnh
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLTS.VN cho toàn tỉnh. Phòng công sản Sở Tài chính (STC) dễ dàng tổng hợp số liệu về tài sản của tất cả các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các huyện trên toàn tỉnh để báo cáo cho Cục Công Sản.
Đơn vị chủ quản (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng tài chính huyện,…) có thể theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho Phòng công sản STC.
Mỗi đơn vị Hành chính sự nghiệp (HCSN) sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của tỉnh (VD: http://tinhabc.qlts.vn) để quản lý tài sản của đơn vị, lập và gửi báo cáo tài sản cho đơn vị chủ quản.
Mô hình triển khai toàn tỉnh
MISA QLTS
Mô hình triển khai Sở Giáo dục và Đào tạo
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLTS.VN cho toàn bộ các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo (SGD). SGD sẽ tổng hợp số liệu về tài sản của tất cả các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm HNDN, Đại học, Cao đẳng trực thuộc tỉnh…
SGD sẽ có thể theo dõi tài sản của các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho Phòng công sản STC.
Mỗi đơn vị trực thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của ngành giáo dục (VD: http://sogiaoduc.qlts.vn) để quản lý tài sản của đơn vị, lập và gửi báo cáo tài sản cho SGD.
Mô hình triển khai Sở Giáo dục và Đào tạo
Mô hình triển khai Sở Y tế
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLTS.VN cho toàn Ngành y tế trong tỉnh. Sở Y tế (SYT) sẽ tổng hợp số liệu về tài sản của tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế…
SYT có thể theo dõi tài sản của các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho Phòng công sản STC.
Mỗi đơn vị trưc thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của ngành (VD: http://soyte.qlts.vn) để quản lý tài sản của đơn vị, lập và gửi báo cáo tài sản cho SYT.
Mô hình triển khai Sở Y tế
Mô hình triển khai toàn Quận/Huyện
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLTS.VN cho toàn huyện. Phòng Tài chính (PTC) sẽ tổng hợp số liệu về tài sản của tất cả các Phòng, Ban Ngành cấp Huyện và các xã/phường trên toàn huyện.
PTC sẽ có thể theo dõi tài sản của các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho Phòng công sản STC.
Mỗi đơn vị trực thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của huyện (VD: http://huyenxyz.qlts.vn) để quản lý tài sản của đơn vị, lập và gửi báo cáo cho PTC.
Mô hình triển khai toàn Quận/Huyện
Mô hình triển khai Phòng Giáo dục
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLTS.VN cho Ngành giáo dục trong huyện. Phòng Giáo dục (PGD) sẽ tổng hợp số liệu về tài sản của tất cả các trường học trên địa bàn thuộc quyền quản lý của PGD.
PGD sẽ có thể theo dõi các tài sản của các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho PTC.
Mỗi đơn vị trực thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của ngành giáo dục huyện (VD:http://phonggiaoduc.qlts.vn) để quản lý tài sản của đơn vị, lập và gửi báo cáo cho PGD.
Mô hình triển khai Phòng Giáo dục